Photo credits: Ben Schaap (1-6) and Yanli Wang (7-9)